Aankondiging

Inklappen
Nog geen aankondiging.

Privacy Policy van Hookers.nl

Dit Privacy Policy is van toepassing op alle persoonsgegevens Midhold B.V. op haar de website www.hookers.nl (‘Website’) en in het kader van haar dienstverlening verwerkt.

Wij vinden het belangrijk om op een transparante en verantwoorde manier om te gaan met de persoonsgegevens die aan ons worden toevertrouwd. We verwerken je persoonsgegevens dan ook op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en de bijbehorende uitvoeringswet. Wij adviseren je om het Privacy Policy goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Midhold B.V.
Parkstraat 22
2514 JK Den Haag
Ingeschreven in de Kamer van koophandel onder nummer: 24251992

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens kan je contact opnemen met onze privacy medewerker via: privacy@hookers.nl.

2. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Op de Website verwerken wij (persoons)gegevens. Bijvoorbeeld als je onze Website bezoekt, een account aanmaakt, een bericht plaatst of gebruik maakt van de messaging functie. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

a. Account

Gebruikersnaam*
e-mailadres
IP adres
Geboortedatum
Foto * (optioneel)
Contact adres (bijv Skype) (optioneel)

* Let op: Je gebruikersnaam en foto wordt gepubliceerd bij de door jou geplaatste berichten. Deze naam en foto is dus voor andere gebruikers, bezoekers van de Website en de zoekmachines zichtbaar. Ter bescherming van je privacy adviseren we om niet je eigen naam, of een tot jouw persoon herleidbare naam, te gebruiken als gebruikersnaam en niet een foto van jezelf te gebruiken.

b. Berichten

De door jou gekozen gebruikersnaam en foto en alle andere persoonsgegevens die je zelf in het Bericht op de Website publiceert.

c. Privé berichten functie

Indien je gebruik maakt van de Privé berichten functie dan is de inhoud van je Privé bericht, plus je Gebruikersnaam, uitsluitend zichtbaar voor de Gebruiker met wie je communiceert.

d. Zoekgedrag en gebruiksgegevens

Op de Website verzamelen we ook gegevens met betrekking tot je (zoek)gedrag op en gebruik van de Website en de daarop aangeboden informatie. We kunnen hiervoor bijvoorbeeld gebruik maken van cookies, IP-adressen, device en browser informatie en locatie informatie.

3. DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS 

Wij gebruiken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

3.1 Verwerkingen voor de uitvoering van de Overeenkomst:

a. Account
In je account /profiel vind je de door jou ingevulde gebruikersnaam, e-mailadres, geboortedatum en contact adressen (bijv Skype adres) terug. Het account is nodig om je toegang te kunnen geven tot bepaalde functies van de Website, waaronder de functie om Berichten te plaatsen.
De gebruikersnaam en contact adressen zijn openbaar en kunnen door andere Gebruikers gebruikt worden om contact met je op te nemen via de Website (bijvoorbeeld via de messaging dienst van de Website) of via de door jou gekozen media (bijvoorbeeld via Skype als je een Skype adres hebt ingevuld).

b. Berichten (waaronder Recensies)
De inhoud van de door jou ingevulde Berichten wordt samen met je gebruikersnaam en foto gepubliceerd op de Website. Deze informatie is voor andere gebruikers, bezoekers van de Website en de zoekmachines zichtbaar.

Let op: het is niet toegestaan om in een Bericht persoonsgegevens van een Sekswerker op te nemen, tenzij de Sekswerker zelf persoonsgegevens en/of aanvullende informatie via een webpagina of social media pagina heeft openbaar gemaakt. In dat geval kan je in het Bericht een hyperlink opnemen naar deze webpagina of social media pagina.

c. Eén op één contact met andere gebruikers
Je gebruikersnaam en de inhoud van je Privé bericht is zichtbaar voor de Gebruiker met wie je via de messaging dienst van de Website contact opneemt.

d. Algemeen contact 
Je gebruikersnaam en e-mailadres kunnen wij gebruiken om contact met je op te nemen bijvoorbeeld in verband met je gebruik van de Website, voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van je vraag en/of klacht.

3.2 Verwerkingen op basis van gerechtvaardigd belang

a. Onderzoek naar gebruik Website
De persoonsgegevens en informatie onder 2.d (inclusief je IP-adres) worden uitsluitend gebruikt om op geaggregeerd en anoniem niveau online gebruiksstatistieken samen te stellen, zoek- en surfgedrag te analyseren en om zodoende een beter beeld te krijgen van het gebruik van de Website. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie bezoekers of gebruikers te identificeren, alle gegevens worden direct geanonimiseerd.

b. (Toegangs)controle en bestrijding van fraude en misbruik
De gebruikersnaam, in combinatie met het e-mail adres en wachtwoord wordt gebruikt als toegangscontrole tot de Website en om daarmee criminaliteit, fraude en corrupte te voorkomen. Ook het IP adres wordt gebruikt ter voorkoming van fraude of misbruik van de Website. Aan de hand van het IP adres wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of er dubbele accounts zijn of dat er gefraudeerd wordt met reviews (bijvoorbeeld doordat een gebruiker steeds dezelfde review plaatst of een sekswerker eigen reviews publiceert). De geboortedatum wordt gebruikt om te controleren of een gebruiker voldoet aan de minimum leeftijdsgrens.

4. BEWAARTERMIJNEN

We verwerken je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt.

Accountgegevens

De persoonsgegevens worden in je account worden bewaard, zolang je bij ons een account hebt. Je hebt altijd het recht om je account te verwijderen. Dat kan door in te loggen of door een mail te sturen naar privacy@hookers.nl.

Wij zullen je account, inclusief je persoonsgegevens, verwijderen indien we je account, en daarmee ook onze overeenkomst met jou, beëindigen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren indien je:
(a) niet binnen twee (2) maanden nadat je je hebt geregistreerd en evenmin binnen de nadere termijn, gesteld in de door ons verzonden herinnering, inlogt op de Website of anderszins de registratie bevestigt.
(b) langer dan een jaar niet op de Website hebt ingelogd.
Zie voor alle andere beëindigingsmogelijkheden de Gebruiksvoorwaarden.

Berichten

De door jou op de Website geplaatste Berichten, inclusief je persoonsgegevens, blijven gepubliceerd zolang je bij ons een account hebt. Indien je je account beëindigd worden de Berichten niet verwijderd. Wel zorgen wij ervoor dat deze Berichten geanonimiseerd worden, zodat deze niet meer tot jouw account/persoon herleidbaar zijn.

Privé berichten

De Privé berichten die je hebt verstuurd en ontvangen, blijven voor jou in je account zichtbaar. Je kan deze privé berichten altijd zelf verwijderen. Indien je je account beëindigd worden de Privé berichten automatisch verwijderd.

IP adres, zoekgedrag en gebruiksgegevens

De informatie over het gebruik van de Website, tijdstip van bezoek, device en browser informatie en locatie informatie wordt direct automatisch geanonimiseerd. Je IP adres wordt door ons bewaard zolang je een account hebt. Deze wordt na de beëindiging van je account automatisch verwijderd.
Indien we de persoonsgegevens om de hierboven genoemde reden niet meer hoeven te verwerken, zullen wij de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij wij (i) op grond van wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) of (ii) op grond van een bewijsplicht gedwongen zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In welk geval uitsluitend de persoonsgegevens die specifiek voor dat doel noodzakelijk zijn gedurende de van toepassing zijnde bewaartermijn bewaard zullen blijven.

5. VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Wij verstrekken de persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe op grond van een wettelijke verplichting zijn gehouden.

Verwerkers

Voor het beheer van de op de Website geplaatste Recensies of andere Berichten of voor andere diensten die verband houden met onze Website of dienstverlening, kunnen wij gebruik maken van andere dienstverleners. Bijvoorbeeld de door ons ingeschakelde moderators, beheerders of software ontwkkelaars. Deze leveranciers (zogenaamde ‘verwerkers’) verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de AVG en dit Privacy Policy na te leven. Voor vragen over deze verwerkers kan je contact opnemen met onze privacy medewerker via privacy@hookers.nl.

6. BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige of ongeoorloofde verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van secure socket layer (SSL) / Transport layer security (TLS) encryptie of andere vormen van versleuteling.

7. JOUW RECHTEN

Je kan op elk moment via onze privacy@hookers.nl een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te verkrijgen, te corrigeren of te beperken. Wij zullen je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien we je verzoek niet kunnen inwilligen zullen we dat altijd nader toelichten. Indien we je verzoek tot de verkrijging van je persoonsgegevens inwilligen, zullen we de persoonsgegevens op een door ons te bepalen standaard formaat aan jou of aan een door jou aangewezen derde partij ter beschikking stellen.

Indien je je toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 3, kan je eveneens contact opnemen met onze privacy medewerker (privacy@hookers.nl). Wij zullen je verzoek onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden of een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn de betreffende persoonsgegevens langer te bewaren. Indien dat geval, zullen wij je hiervan op de hoogte brengen en onze afweging motiveren.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, kan je contact opnemen met onze privacy medewerker (privacy@hookers.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy Policy kunnen worden gericht aan onze klantenservice (privacy@hookers.nl).

8. WIJZIGINGEN

Dit Privacy Policy kan worden gewijzigd. Indien wij wijzigingen aanbrengen zullen we de gewijzigde versie ten minste een maand voordat deze in werking treedt op de Website of per e-mail bekend maken. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy Policy te bekijken. Indien je het niet eens bent met de wijzigingen, kan je altijd je account verwijderen en daarmee de overeenkomst te beëindigen.

Den Haag, maart 2020

Aan het werk...
X