ALGEMENE VOORWAARDEN HOOKERS.NL

Deze Algemene Voorwaarden zijn van Midhold B.V., gevestigd te Parkstraat 22, (2514 JK) Den Haag en ingeschreven in de Kamer van koophandel onder nummer: 24251992 (‘Midhold’)

Door het aanmeldproces te voltooien ga je ermee akkoord dat je bij het gebruik van onze website www.hookers.nl (‘Website’) gebonden bent aan deze algemene voorwaarden en dat er een overeenkomst voor het gebruik van de Website met Midhold tot stand komt. Voordat je het aanmeld proces afrond, adviseren we je om deze algemene voorwaarden en de bijbehorende Privacyverklaring goed te lezen en indien gewenst een kopie daarvan af te drukken of op te slaan.

Om gebruik te kunnen maken van de Website dien je 18 jaar of ouder te zijn. Door een account aan te maken garandeer je dat je 18 jaar of ouder bent. Midhold is gerechtigd om dit te controleren en om bij twijfel om aanvullend bewijs te vragen.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen (zowel en enkelvoud als in meervoud) de volgende betekenis:
Gebruiker /je: een natuurlijk persoon, ouder dan 18 jaar, die zich heeft geregistreerd op de Website voor het plaatsen van Recensies;
Berichten: de berichten die een Gebruiker op de Website gepubliceerd worden, zoals algemene (openbare) berichten en Recensies, niet zijnde Privé berichten;
Erotisch bedrijf: een bedrijf waar sekswerkers werken, bijvoorbeeld erotische clubs, studio’s, salons
Recensie: een door een Gebruiker afgegeven beoordeling van een Erotisch bedrijf of van een Sekswerker;
Privé berichten: de berichten die Gebruikers elkaar via de messaging functionaliteit sturen;
Sekswerker: een sekswerker die in dienst is bij het Erotisch bedrijf of die als zelfstandige (bijvoorbeeld ZPP-er) werkt;
Website: de website www.hookers.nl

Artikel 2 Algemeen

2.1 Via de Website biedt Midhold Gebruikers de gelegenheid om informatie en ervaringen uit te wisselen met betrekking tot erotische markt. Midhold is te allen tijde gerechtigd de inhoud van de Website en de daarop aangeboden dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
2.2 Midhold heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De op de Website geplaatste Berichten en andere informatie aangaande de Gebruikers, is echter afkomstig van de Gebruikers van de Website. Midhold heeft slechts een faciliterende rol en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de door de Gebruikers geplaatste Berichten noch voor de gedragingen van de Gebruikers.
2.3 De Website en sommige Berichten bevatten links naar websites van derden. Midhold is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en de daarop aangeboden diensten, producten en content en het gebruik daarvan valt buiten de risicosfeer en aansprakelijkheid van Midhold.

Artikel 3 gebruik van de Website en publiceren van Berichten

3.1 Midhold biedt je de mogelijkheid om op de Website op allerlei manieren Berichten te delen. Je kan bijvoorbeeld algemene berichten of Recensies publiceren. Daarnaast kan je één op één Privé berichten naar andere Gebruiker sturen, via de messaging functionaliteit. Je Berichten (niet de Privé berichten) worden met je gebruikersnaam en de door jou geposte foto gepubliceerd op de Website.
3.2 Midhold is te allen tijde gerechtigd om een wijziging aan te brengen in de Berichten of om deze te verwijderen, zonder dat je recht heb op enige vorm van schadevergoeding. Midhold kan hier onder meer toe overgaan indien je in strijd handelt met deze algemene voorwaarden waaronder mede, doch niet uitsluitend, met artikel 3.5 van deze algemene voorwaarden.
3.3 Door een Bericht op de Website te plaatsen verleen je Midhold, een eeuwigdurend, onherroepelijk, royalty-free en onbeperkt recht om het Bericht in overeenstemming met deze algemene voorwaarden te gebruiken.
3.4 Je staat er voor in dat alle (persoons)gegevens die je in het kader van de overeenkomst verstrekt, zoals je e-mailadres en geboortedatum volledig, juist en actueel zijn en dat je de dienstverlening op onze Website uitsluitend voor jezelf (en dus niet voor derden (waaronder een sekswerker of Erotisch bedrijf) gebruikt. Het is niet toegestaan om meerdere accounts aan te maken.
3.5 Je bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van je Berichten en garandeert dat je Bericht en/of Privé bericht:
a) niet in strijd is met de privacy van derden (waaronder de sekswerkers die bij het Erotisch bedrijf werken) en geen persoonsgegevens bevat. Indien een Sekswerker of Erotisch bedrijf (contact)informatie openbaar heeft gemaakt via een webpagina of social media, mag je in het Bericht wel een hypelink opnemen naar deze web- of social media pagina.
b) niet vals of bedrieglijk is, geen bedreiging vormt en geen illegale activiteiten bevordert of aanmoedigt, of op andere wijze onrechtmatig en/of in strijd met de wet is;
c) geen minderjarigen schaadt;
d) anderen, waaronder het Erotisch Bedrijf of een Sekswerker waarover je bijvoorbeeld een recensie geeft, niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door discriminerende, aanstootgevende, racistisch, aanstootgevend, smadelijke, lasterlijke, beledigende of misleidende teksten;
e) en in het bijzonder je Recensie uitsluitend gebaseerd is op jouw eigen ervaring met het Erotisch Bedrijf en/of de Sekswerker;
f) geen content bevat over mogelijke vormen van illegale prostitutie, waaronder, maar niet beperkt tot prostitutie onder dwang, chantage, bedreiging met geweld of anderszins onvrijwillige prostitutie, kinderprostitutie, kinderpornografie en enige andere strafbare gedragingen, niet door Midhold worden getolereerd.
g) geen advertentie bevat en niet op andere wijze de verkoop van andere producten of diensten stimuleert, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen dat dit is toegestaan.
h) geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
i) geen virussen, corrupte bestanden bevat of andere software of programma\'s kunnen verstoren of schade kunnen toebrengen aan de werking van de Website of aan andere computers, en
j) niet in strijd is met de op de Website gepubliceerde Spelregels.
k) de belangen en de goede naam van Midhold en de Website in het bijzonder, niet zal schaden;

Artikel 4 Persoonsgegevens

4.1 Via de Website verwerkt Midhold persoonsgegevens van Gebruikers. Midhold draagt er zorg voor dat de verwerking van deze persoonsgegevens voldoet aan Algemene verordening gegevensbescherming (‘Avg’) en de Nederlandse uitvoeringswet. Het in de Privacy Policys opgenomen Privacy Policy is van toepassing op het gebruik van deze gegevens door Midhold.
4.2 Het gebruik van de (persoons-)gegevens die via de Website van andere Gebruikers worden verkregen, waaronder mede doch niet uitsluitend verstaan contact adressen, gebruikersnaam en andere persoonsgegevens uit de Berichten en Privé berichten, mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt te weten het reageren op een Bericht van de betreffende Gebruiker. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – (i) iedere vorm van ongevraagde communicatie op welke wijze en voor welk doel dan ook (bijvoorbeeld voor reclame voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden of sollicitaties), of (ii) het verzamelen van contact adressen of andere persoonsgegevens voor welke reden dan ook.

Artikel 5 Klachtenprocedure

5.1 Indien je van mening is dat een Recensie in strijd is met de Algemene Voorwaarden, op de Website inbreuk wordt gemaakt op de aan jou toekomende (intellectuele eigendoms)rechten of een Gebruiker anderszins in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, kan je via de e-mail aan info@hookers.nl een melding maken van de klacht. De e-mail dient te worden voorzien van een nadere motivering, onderbouwing en bewijsstukken.
5.2 Midhold zal de klacht in behandeling nemen en, eventueel doorsturen aan de betreffende Gebruiker om verweer te voeren. De klacht zal zo spoedig mogelijk worden afgehandeld. Tijdens de behandeling van de klacht kan de Recensie (tijdelijk) verwijderd worden.
5.3 Onverminderd voorgaande is Midhold te allen tijde gerechtigd om je Recensie om haar moverende reden, bijvoorbeeld naar aanleiding van een klacht, te verwijderen.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot de (inhoud van de) Website (inclusief de daaraan ten grondslag liggende software) en alle andere afbeeldingen, vormgeving en overige materialen) berusten bij Midhold of haar licentiegevers. Het gebruik van de Website leidt niet tot de overdracht van (intellectuele) eigendomsrechten.
6.2 Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag je de (informatie op de) Website (inclusief de daaraan ten grondslag liggende software), niet aan derde(n) beschikbaar stellen, verveelvoudigen, wederverkopen, verspreiden, wijzigen, decompileren, daarop reverse-enigneering toepassen of, op welke wijze ook, in een ander product te verwerken.
6.3 Je mag aanduidingen van rechthebbenden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen. Bovendien mag je de beveiligingen of (technische) beperkingen van de Website niet verwijderen of omzeilen.
6.4 Je staat er voor in dat de inhoud van je Recensie of andere door jou ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat je gerechtigd bent deze materialen aan Midhold ter beschikking te stellen.

Artikel 7 Beperking aansprakelijkheid

7.1 Midhold garandeert niet dat de Website of de Recensies volledig, juist en/of accuraat is noch dat de Website vrij is van fouten, gebreken, malware en/of virussen. Midhold is in niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de door een Gebruiker op de Website gepubliceerde recensie of andere content.
7.2 Midhold is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Midhold of haar personeel. De totale aansprakelijkheid van Midhold is altijd beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal EUR 25, - per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd Onder directe schade wordt in dit verband uitsluitend verstaan: (i) de kosten die je redelijkerwijs hebt moeten maken om de tekortkoming van Midhold te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Midhold wel aan de overeenkomst beantwoordt; (ii) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade en (iii) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
7.3 Iedere aansprakelijkheid van Midhold voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
7.4 Je stelt Midhold (inclusief haar functionarissen en medewerkers) schadeloos en vrijwaart haar tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, uitgaven, juridische kosten, professionele en andere kosten van welke aard dan ook, als gevolg van of voortvloeiend uit:
a) enige schending door jou van deze Algemene Voorwaarden;
b) de door jou geplaatste content/recensie;
c) een inbreuk door jou of door een derde partij met behulp van jouw account (al dan niet geautoriseerd), van enig intellectueel eigendomsrecht of andere rechten van een persoon of entiteit.

Artikel 8 Duur en beëindiging

8.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Je bent te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst via je account of via een email naar support@hookers.nl, per direct op te zeggen.
8.2. Midhold is gerechtigd om je account te verwijderen en daarmee de overeenkomst te beëindigen indien je:
(a) niet binnen twee (2) maanden nadat je je hebt geregistreerd en evenmin binnen de nadere termijn, gesteld in de door ons verzonden herinnering, inlogt op de Website of anderszins de registratie bevestigt;
(b) langer dan een jaar niet op de Website hebt ingelogd;
(c) je in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden.

8.3 In aanvulling op voorgaande is Midhold te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst, om welke reden dan ook, met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand op te zeggen.
8.4 Als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst wordt je account verwijderd. De door jou op de Website geplaatste Berichten, inclusief je persoonsgegevens, blijven gepubliceerd zolang je bij ons een account hebt. De Berichten worden overigens niet als gevolg van de beëindiging van je account verwijderd. Wij dragen er wel zorg voor dat deze Berichten geanonimiseerd worden zodat deze niet meer tot jouw account/persoon herleidbaar zijn.

Artikel 8 Slotbepalingen

8.1 Midhold is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de website van Midhold of op een andere wijze aan je bekend worden gemaakt. Indien je de wijziging niet wilt aanvaarden kan je de overeenkomst opzeggen per de datum waarop de wijziging ingaat. Indien je na de wijziging doorgaat met het gebruik van de Website en de daarop aangeboden Diensten, wordt daarmee je aanvaarding van de nieuwe versie van de algemene voorwaarden verondersteld.
8.2 Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. Midhold zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
8.3 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding voorleggen aan de bevoegde rechter te \‘s Gravenhage, behoudens voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.

\‘s Gravenhage, maart 2020
Aan het werk...
X